Kerala

നക്ഷത്രഫലം 2023 നവംബർ 5 മുതൽ 11 വരെ സജീവ് വി ശാസ്‌താരം

🟤അശ്വതി: ധനപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും, ആരോഗ്യപരമായും വാരം അനുകൂലമല്ല. കാലാവസ്ഥാ ജന്യ രോഗങ്ങൾ അലർജി ഇവമൂലം വിഷമിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത ഭിന്നതകൾ ശമിക്കും .

🔵ഭരണി : തൊഴിൽ പരമായി അനുകൂല വാരം , പുതിയ പ്രൊജെക്ടുകൾ നടപ്പിൽ വരും , തടസ്സപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഗൃഹനിർമ്മാണം പുനരാംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ പാസ്സായിക്കിട്ടും.

🟢കാർത്തിക : സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കും, കുടുംബ സൗഖ്യ വർദ്ധന, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി , മാനസിക മായ സംതൃപ്തി .

🔴രോഹിണി : രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം , മാനസിക സുഖവർദ്ധന , പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം കർമ്മരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ, കുടുംബവുമൊത്ത് സൗഹൃദ സന്ദർശനങ്ങൾ.

🟡മകയിരം : തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ , അവിചാരിത ധന ലാഭം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവത്തനങ്ങളിൽ വിജയം, കുടുംബ സൗഖ്യവർദ്ധന , മനഃസന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധുജന സമാഗമം.

🔵തിരുവാതിര : നിരന്തരം അലട്ടിയിരുന്ന സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ ഒഴിയും , തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും , വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കും, കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും , പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും.

🔴പുണർതം: കർമ്മ രംഗത്ത് അലച്ചിൽ വർദ്ധിച്ച് വിശ്രമം കുറയും , സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹ സാദ്ധ്യത , ചെലവ് അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വാരമാണ് , പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും , ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരരുത്.

🟢പൂയം : ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും , മേലധികാരികൾ , തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ , ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അധികശ്രദ്ധ പുലർത്തുക .

🟡ആയില്യം : തൊഴിൽ മാറുവാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം , സകുടുംബ യാത്രകൾ , പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിന് ഉല്ലാസം നൽകും , ഭൂമി വാങ്ങുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം.

🟣മകം : പിതാവിനോ പിതൃ സ്ഥാനീയര്ക്കോ ആരോഗ്യ അരിഷ്ടതകള് അനുഭവപ്പെടും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം പൊതുവെ അസംതൃപ്തകരമായിരിക്കും. അവിചാരിത ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കും. മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞിരിക്കും

🟤പൂരം : ബന്ധു ജന സഹായത്താൽ കാര്യവിജയം . ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സഹായത്താൽ കാര്യവിജയം, . തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് താൽക്കാലിക ജോലി ശരിയാവും, .
സുഹൃത്തുക്കൾ അനാവശ്യമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും.

🟡ഉത്രം : പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. എതിരാളികളിൽ നിന്നും നിരന്തരമായ ശല്യമുണ്ടാവാം . ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തത കൈവരിക്കും , . ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തും .

🟡അത്തം : ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യും. കർമ്മ രംഗത്ത് എതിരാളികളുടെ ശല്യമുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കും. അലസത അധികരിക്കുന്ന കാലമാണ് , അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്.

🟣ചിത്തിര: മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. മാതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അരിഷ്ടതകൾശമിക്കും.
പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. കൗഅതുക വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവിടും.

🔵ചോതി : ബന്ധുക്കളുടെ പെരുമാറ്റം മനോവിഷമം സൃഷ്ടിക്കും , വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസിക സംഘർഷം കുറയും, സകുടുംബ യാത്രകൾ നടത്തും . മുതിർന്ന കുടുംബാംഗവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ധനപരമായ വിഷമതകൾ തരണം ചെയ്യും. .

🔴വിശാഖം : തുടങ്ങി വച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ വിജയം . കര്മ്മ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. ജീവിതപങ്കാളിയ്ക്ക് തൊഴിൽ പരമായ മാറ്റം, മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിന് മുറിവുണ്ടാകും.

🟤അനിഴം :ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. ചിട്ടി/ മുൻകാല നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽനിന്ന് ധനലാഭം . സന്താനങ്ങളാൽ മനഃസന്തോഷം വർദ്ധിക്കും . ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള് ശമിക്കും , . തൊഴിൽ മേഖല മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും .

🟢തൃക്കേട്ട :ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ശമിക്കും . കടബാദ്ധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും . അവിചാരിത ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും , ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

 

🟢മൂലം: ഉന്നതവ്യക്തികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും . ഭൂമി സംബന്ധിയായ തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടും. പണമിടപാടുകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം . മേലധികാരികളില് നിന്നും സൗഹാര്ദ്ദപരമായ സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

🟣പൂരാടം : കര്മ്മരംഗത്ത് അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാന് സാധിക്കും. മാതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കും.സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാന് സാധിക്കും.

🟣ഉത്രാടം : വിവാഹ ആലോചനകളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും . തൊഴിലിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആഡംബര വസ്തുക്കളില് താല്പ്പര്യം വര്ദ്ധിക്കും. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക.

🟡തിരുവോണം : അസമയത്തുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. മത്സരപരീക്ഷകളില് വിജയ സാധ്യത കാണുന്നു. ബന്ധുക്കള് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറും. മാനസിക സംഘര്ഷ ങ്ങള് കൂടും. ജീവിത പങ്കാളിയില് നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും.

🟢അവിട്ടം : വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ അനുമോദനം ലഭിക്കും . .പിതൃഗുണവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും അനുഭവപ്പെടും. മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകും. മുന്കോപം നിയന്ത്രിക്കണം.

🔴ചതയം: ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നിലനിന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ശമിക്കും . ഇന്റര്വ്യൂകളില് പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ കഠിനമായിരിക്കും, . തൊഴില് രഹിതർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചുവെന്ന് വരില്ല . വിവാഹകാര്യത്തിന് നേരിട്ടിരുന്ന തടസങ്ങൾ മാറികിട്ടും.

🟣പൂരുരുട്ടാതി : മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതില് വിജയിക്കും. സന്താനങ്ങള് മുഖേന മനസന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മ വിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കും.

🟡ഉത്രട്ടാതി : കര്മ്മ രംഗത്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുവാന് സാധ്യത.. യാത്രകള് മുഖേന ഗുണം ലഭിക്കും. സാമൂഹിക സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവര്ക്ക് അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും.

🔵രേവതി: ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ അലട്ടും ,പ്രണയബന്ധിതര്ക്ക് അനുകൂലമായ ബന്ധുജനസഹായം. ബിസിനസില് പണം മുടക്കി വിജയം നേടുവാന് സാധിക്കും, പഠനരംഗത്ത് മികവ് പുലര്ത്തും.സ്വദേശം വിട്ട് സഞ്ചരിക്കും

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top